دانشنامه


روستای بلسکله

روستای بلسکله در دهستان اشکیک از بخش چوکام شهرستان خمام واقع شده است.

روستای تازه‌آباد خواچکین

روستای تازه‌آباد خواچکین در دهستان اشکیک از بخش چوکام شهرستان خمام واقع شده است.

روستای خواچکین

روستای خواچکین در دهستان اشکیک از بخش چوکام شهرستان خمام واقع شده است.

روستای مصردشت

روستای مصردشت در دهستان اشکیک از بخش چوکام شهرستان خمام واقع شده است.

روستای اشکیک

روستای اشکیک در دهستان اشکیک از بخش چوکام شهرستان خمام واقع شده است.

روستای گورابجیر صحرا

روستای گورابجیر صحرا در دهستان چاپارخانه از بخش مرکزی شهرستان خمام واقع شده است.

روستای دهنه‌سر شیجان

روستای دهنه‌سر شیجان در دهستان چاپارخانه از بخش مرکزی شهرستان خمام واقع شده است.

روستای توکسر شیجان

روستای توکسر شیجان در دهستان چاپارخانه از بخش مرکزی شهرستان خمام واقع شده است.

روستای شیجان

روستای شیجان در دهستان چاپارخانه از بخش مرکزی شهرستان خمام واقع شده است.

روستای فومن‌محله

روستای فومن‌محله در دهستان چاپارخانه از بخش مرکزی شهرستان خمام واقع شده است.

روستای میان‌محله شیجان

روستای میان‌محله شیجان در دهستان چاپارخانه از بخش مرکزی شهرستان خمام واقع شده است.

روستای اسلام‌محله

روستای اسلام‌محله در دهستان چاپارخانه از بخش مرکزی شهرستان خمام واقع شده است.