دانشنامه


روستای لات

روستای لات در دهستان کته‌سر از بخش مرکزی شهرستان خمام واقع شده است.

روستای کته‌سر

روستای کته‌سر در دهستان کته‌سر از بخش مرکزی شهرستان خمام واقع شده است.

روستای مرزدشت

روستای مرزدشت در دهستان کته‌سر از بخش مرکزی شهرستان خمام واقع شده است.

روستای تیسیه

روستای تیسیه در دهستان کته‌سر از بخش مرکزی شهرستان خمام واقع شده است.

روستای کویشا

روستای کویشا در دهستان کته‌سر از بخش مرکزی شهرستان خمام واقع شده است.

روستای بیج

روستای بیج در دهستان فرشکی از بخش چوکام شهرستان خمام واقع شده است.

روستای لـله‌کا

روستای لـله‌کا در دهستان فرشکی از بخش چوکام شهرستان خمام واقع شده است.

روستای بیجرودکل

روستای بیجرودکل در دهستان فرشکی از بخش چوکام شهرستان خمام واقع شده است.

روستای میانکل

روستای میانکل در دهستان فرشکی از بخش چوکام شهرستان خمام واقع شده است.

روستای جیرسر باقرخاله

روستای جیرسر باقرخاله در دهستان فرشکی از بخش چوکام شهرستان خمام واقع شده است.

روستای فرشکی

روستای فرشکی در دهستان فرشکی از بخش چوکام شهرستان خمام واقع شده است.

روستای جیرسر

روستای جیرسر در دهستان فرشکی از بخش چوکام شهرستان خمام واقع شده است.