مسابقات فوتسال جام رمضان ۹۶


آخرین تغییرات در جدول و نتایج مسابقات فوتسال جام رمضان سالن تختی خمام …


  • پنجشنبه ۱۸ خرداد : :گسترش منطقه آزاد – مبل معین/ ساعت : ۲۱:۳۰
  • پنجشنبه ۱۸ خرداد : شهید حبیب روحی (۱) – برنج خان عمو/ ساعت : ۲۲:۰۰
  • پنجشنبه ۱۸ خرداد : کبابی عشقی – جایگاه اختصاصی خدمتگزار/ ساعت : ۲۲:۳۰
  • پنجشنبه ۱۸ خرداد : بتن‎‌ساز خوش‌اندوخته – پست‌بانک چاپارخانه/ ساعت : ۲۳:۰۰

نتایج بازی‌های انجام شده در مرحله‌ی گروهی :

تاریخگروهتیمنتیجهتیمتوضیح
17 خردادچهارمخمام نیوزخشکبیجار (ب)-
17 خردادپنجمکلیدسازی معلم رشت30مشاور املاک آرین-
17 خردادسومفروشگاه رائی11شهید راستی-
17 خردادپنجمکلیدسازی معلم رشت11لشت‌نشاء-
16 خردادچهارم گروه صنعتی نعیمی00مبل خدمتگزار-
16 خرداداولبرنجکوبی جاکو30کبابی عمو بهزاد-
16 خردادششمخمام یاران10ساحل-
16 خردادپنجم تازه‌آباد خواچکین03راسته‌کنار خمام-
15 خردادپنجمکلیدسازی معلم رشت۲۰تازه‌آباد خواچکین-
15 خردادپنجممشاور املاک آرین۴۵لشت‌نشاء-
15 خردادپنجملشت‌نشاء ۱۲راسته‌کنار خمام-
15 خردادسومپارچه‌سرای رنجبر ۱۲شهید حبیب روحی (۲)-
12 خردادپنجمکلیدسازی رشت۱۰ راسته‌کنار خمام-
12 خردادششمبتن‌ساز خوش‌اندوخته۱۰خمام یاران -
12 خردادششمساحل۱۲ پست بانک چاپارخانه-
12 خردادپنجممشاور املاک آرین ۰۱تازه‌آباد خواچکین-
11 خردادپنجملشت‌نشاء۴۱تازه‌آباد خواچکین-
11 خرداداول برنجکوبی جاکو۱۱گسترش منطقه آزاد-
11 خردادسومشهید حبیب روحی (۲) ۰۰شهید راستی خمام-
11 خردادسومپارچه‌سرای رنجبر۰۰فروشگاه رائی-
11 خردادچهارمگروه صنعتی نعیمی ۰۰خشکبیجار (ب)-
10 خرداددومجایگاه اختصاصی خدمتگزار ۰۰ برنج خان عمو -
10 خردادچهارمخمام نیوز ۰۲مبل خدمتگزار -
10 خرداددومکبابی عشقی ۳۰شهید حبیب روحی (۱) -
10 خرداداولمبل معین۰۱کبابی عمو بهزاد -
9 خردادسومفروشگاه رائی۲۰شهید حبیب روحی (۲) -
9 خردادششمبتن‌ساز خوش‌اندوخته۲۱ساحل -
9 خردادششمخمام یاران۲۱پست‌بانک چاپارخانه-
8 خرداداولکبابی عمو بهزاد۱۱گسترش منطقه آزاد -
8 خرداددومکبابی عشقی۲۲برنج خان عمو -
8 خردادسومپارچه سرای رنجبر۱۱ شهید راستی-
8 خردادچهارمخمام نیوز۰۳گروه صنعتی نعیمی -
7 خرداداولمبل معین۰۱برنجکوبی جاکو -
7 خرداددومشهید حبیب روحی (۱)۰۳جایگاه اختصاصی خدمتگزار-
7 خردادپنجممشاور املاک آرین۱۲راسته‌کنار خمام -
7 خردادچهارمخشکبیجار (ب) ۱۲مبل خدمتگزار -

جدول گروه ۱

ردهتیمتعداد بازیبردمساویباختگل‌زدهگل‌خوردهتفاضل گلامتیاز
۱برنجکوبی جاکو۳۲۱-۵۱۴+۷
۲کبابی عمو بهزاد۳۱۱۱۲۴۲-۴
۳گسترش منطقه آزاد۲-۲-۲۲۰۲
۴مبل معین۲--۲-۲۲--

جدول گروه ۲

ردهتیمتعداد بازیبردمساویباختگل‌زدهگل‌خوردهتفاضل گلامتیاز
1جایگاه اختصاصی خدمتگزار۲1۱-۳-۳+۴
۲کبابی عشقی۲۱۱-۵۲۳+۴
3برنج خان عمو۲-۲-۲۲۰۲
4شهید حبیب روحی (1)۲--۲-۶۶--

جدول گروه ۳

ردهتیمتعداد بازیبردمساویباختگل‌زدهگل‌خوردهتفاضل گلامتیاز
۱فروشگاه رائی۳۱۲-۳۱۲+۵
۲شهید حبیب روحی (۲)۳۱۱۱۲۳۱-۴
۳شهید راستی۳-۳-۲۲۰۳
۴پارچه‌سرای رنجبر۳-۲۱۲۳۱-۲

جدول گروه ۴

ردهتیمتعداد بازیبردمساویباختگل‌زدهگل‌خوردهتفاضل گلامتیاز
1مبل خدمتگزار۳۲۱-۴۱۳+۷
2گروه صنعتی نعیمی۳۱۲-۳-۳+۵
3خشکبیجار (ب)۲-۱۱۱۲۱-۱
4خمام نیوز۲--۲-۵۵--

جدول گروه ۵

ردهتیمتعداد بازیبردمساویباختگل‌زدهگل‌خوردهتفاضل گلامتیاز
۱کلیدسازی معلم رشت۴۳۱-۷۱۶+۱۰
۲راسته کنار خمام۴۳-۱۷3۱+۹
۳لشت‌نشاء۴۲۱۱۱۱۸۳+۷
۴تازه‌آباد خواچکین۴1-۳۲۹۷-۳
۵مشاور املاک آرین۴--۴۵۱۱۶--

جدول گروه ۶

ردهتیمتعداد بازیبردمساویباختگل‌زدهگل‌خوردهتفاضل گلامتیاز
۱بتن ساز خوش اندوخته۲۲--۳۱۲+۶
۲خمام یاران۳۲-۱۳۲۱+۶
۳پست‌بانک چاپارخانه۲۱-۱۳۳۰۳
۴ساحل۳--۳۲۵۲--