آرشیو دانشنامه


میرزا محمدعلی گیلک خمامی

میرزا محمدعلی گیلک خمامی از رهبران جنگل و از یاران بسیاری نزدیک میرزا کوچک خان بود که در کابینه وی سمت‌ کمیسر یا وزارت فوائد عامه را داشت.