خمام - نتایج سرشماری

نتایج سرشماری

سال ۱۳۹۵ : جمعیت بخش خمام : ۵۴ هزار و ۸۶۰ نفر جمعیت شهر خمام : ۲۰ هزار و ۸۹۷ نفر سال ۱۳۹۰ : جمعیت بخش خمام : ۵۳ هزار و ۶۰۰ نفر  جمعیت شهر خمام : ۱۷ هزار و ۱۰۶ نفر

چهارشنبه، ۱۵ فروردین ۱۳۹۷ - ۱:۰۱ KHNA67836

  • سال ۱۳۹۵ :
    • جمعیت بخش خمام : ۵۴ هزار و ۸۶۰ نفر
    • جمعیت شهر خمام : ۲۰ هزار و ۸۹۷ نفر
  • سال ۱۳۹۰ :
    • جمعیت بخش خمام : ۵۳ هزار و ۶۰۰ نفر 
    • جمعیت شهر خمام : ۱۷ هزار و ۱۰۶ نفر

موضوع : عمومی، دانشنامه
http://khna.ir/67836