خمام - دهستان فرشکی

دهستان فرشکی

دهستان فرشکی در بخش چوکام شهرستان خمام واقع شده است.

سه شنبه، ۲۰ آبان ۱۳۹۹ - ۱۰:۰۸ KHNA87786

دهستان فرشکی در بخش چوکام شهرستان خمام واقع شده است.


موضوع : دهستان‌ها، دانشنامه
http://khna.ir/87786