خمام - بازارهای خمام

بازارهای خمام

– یکشنبه بازار خمام – چهارشنبه بازار نیمروزی چوکام – پنجشنبه بازار بانوان خمام

شنبه، ۱۲ مرداد ۱۳۹۲ - ۰:۰۵ KHNA4115

– یکشنبه بازار خمام
– چهارشنبه بازار نیمروزی چوکام
– پنجشنبه بازار بانوان خمام


موضوع : عمومی، دانشنامه
http://khna.ir/4115