آرشیو دانشنامه


روستای اشمنانطالم

روستای اشمنانطالم در دهستان کته‌سر از بخش مرکزی شهرستان خمام واقع شده است.

روستای مشکاپشت

روستای مشکاپشت در دهستان کته‌سر از بخش مرکزی شهرستان خمام واقع شده است.

روستای پایین‌محله دافچاه

روستای پایین‌محله دافچاه در دهستان کته‌سر از بخش مرکزی شهرستان خمام واقع شده است.

روستای بالامحله دافچاه

روستای بالامحله دافچاه در دهستان کته‌سر از بخش مرکزی شهرستان خمام واقع شده است.

روستای کتکول

روستای کتکول در دهستان کته‌سر از بخش مرکزی شهرستان خمام واقع شده است.

روستای برمچه پایین

روستای برمچه پایین در دهستان کته‌سر از بخش مرکزی شهرستان خمام واقع شده است.

روستای برمچه بالا

روستای برمچه بالا در دهستان کته‌سر از بخش مرکزی شهرستان خمام واقع شده است.

روستای کلاچاه دوم

روستای کلاچاه دوم در دهستان کته‌سر از بخش مرکزی شهرستان خمام واقع شده است.

روستای کلاچاه اول

روستای کلاچاه اول در دهستان کته‌سر از بخش مرکزی شهرستان خمام واقع شده است.

روستای لات

روستای لات در دهستان کته‌سر از بخش مرکزی شهرستان خمام واقع شده است.

روستای کته‌سر

روستای کته‌سر در دهستان کته‌سر از بخش مرکزی شهرستان خمام واقع شده است.

روستای مرزدشت

روستای مرزدشت در دهستان کته‌سر از بخش مرکزی شهرستان خمام واقع شده است.