آرشیو دانشنامه


دهستان اشکیک

دهستان اشکیک در بخش چوکام شهرستان خمام واقع شده است.

دهستان فرشکی

دهستان فرشکی در بخش چوکام شهرستان خمام واقع شده است.

دهستان کته‌سر

دهستان کته‌سر در بخش مرکزی شهرستان خمام واقع شده است.

دهستان چاپارخانه

دهستان چاپارخانه در بخش مرکزی شهرستان خمام واقع شده است.