آرشیو دانشنامه


بخش چوکام

بخش چوکام شهرستان خمام از دو دهستان اشکیک و فرشکی تشکیل شده است.

بخش مرکزی

بخش مرکزی شهرستان خمام از دو دهستان چاپارخانه و کته‌سر تشکیل شده است.