آرشیو دانشنامه


شهرستان خمام

بخش خمام سرانجام پس‌از چند دهه انتظار در جریان اجرای تقسیمات کشوری در مورخ ۱۱ آبان ۹۹ با تصویب هیات دولت به شهرستان تبدیل شد.