آرشیو دانشنامه


منصور فانی

منصور فانی به بیماری سرطان خون گرفتار شد و در سن ۲۷ سالگی در بیمارستان فیروزگر تهران چشم از جهان فرو بست.