برچسب : کارتن خواب


در همین حوالی ...

سرما ؛ مرگ کارتن خواب خمامی را رقم زد

بهزاد در سرمای پاییز جان باخت، اما خمام کارتن خواب‌های دیگری نیز دارد …