آرشیو : منابع طبیعی


از ابتدای سال تاکنون، در محدوده شیجان ؛

بیش‌از ۳۱ هزار مترمربع از زمین‌های ملی رفع تصرف شد

مهدی پورمیرزایی، گفت : متصرفان زمین‌ها را محصور کرده و قصد داشتند ساختمان ساخته یا برای کاشت صیفی‌جات استفاده کنند.