خمام - تبر تیز سودجویان قاچاق چوب بر تن درختان
در سایه غفلت منابع طبیعی ؛

تبر تیز سودجویان قاچاق چوب بر تن درختان

برای مقابله با چالش قطع درختان از منابع طبیعی انتظار می‌رود گشت شبانه‌ی مقابله با قاچاق چوب را در شهرستان خمام فعال کند.

چهارشنبه، ۴ فروردین ۱۴۰۰ - ۲۳:۰۱ KHNA89706


موضوع : محیط زیست، ویدئو
گزارش : حبیب صابری
گوینده : محمدرضا کیا
http://khna.ir/89706

دیدگاه شما چیست ؟!