خمام - ۶ بهورز قراردادی در دانشگاه علوم پزشکی گیلان برای خانه‌های بهداشت خمام پذیرش می‌شوند
۴ زن و ۲ مرد ؛

۶ بهورز قراردادی در دانشگاه علوم پزشکی گیلان برای خانه‌های بهداشت خمام پذیرش می‌شوند

برای فشتکه ۱ نفر زن، چوکام ۲ نفر زن و ۱ نفر مرد، مرزدشت ۱ نفر زن و برای اشمنانطالم ۱ نفر مرد به‌صورت قراردادی مورد نیاز بوده است.

پنج شنبه، ۷ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۱:۱۲ KHNA89237

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان به‌منظور تامین بهورز مورد نیاز خانه‌های بهداشت روستاهای تابعه از افراد واجد شرایط به‌صورت قرارداد انجام کار معین و پیمانی پذیرش خواهد نمود.
بر اساس این‌اطلاعیه، تعداد ۲۳۸ نفر به‌صورت قرارداد کار معین و ۲۳ نفر به‌صورت پیمانی از فارغ‌التحصیلان مقطع کارشناسی و کاردانی در رشته‌های تحصیلی مورد نیاز و درصورت نداشتن متقاضی کارشناس یا کاردان مرتبط بهداشتی، بومیان واجد شرایط این‌آگهی از طریق آزمون، مصاحبه و گزینش، پذیرش می‌گردند.
به گزارش خمام‌نیوز، برای فشتکه ۱ نفر زن، چوکام ۲ نفر زن و ۱ نفر مرد، مرزدشت ۱ نفر زن و برای اشمنانطالم ۱ نفر مرد به‌صورت قراردادی مورد نیاز بوده و اطلاعات تکمیلی در gums.ac.ir/form-sabtnam درج شده است.


موضوع : علوم پزشکی، مراکز بهداشت
http://khna.ir/89237