خمام - سناریوی تکراری خرابی آسفالت و آبگرفتگی
در محدوده شهری مرزدشت ؛

سناریوی تکراری خرابی آسفالت و آبگرفتگی

خرابی آسفالت و آبگرفتگی برخی‌از مناطق شهری و روستایی عبور و مرور سواره و پیاده را با دشواری همراه نموده و شروع بارندگی‌ها بخش زیادی‌از گزارش‌های ارسالی از سوی شهروندان را به این‌موضوع اختصاص می‌دهد.

دوشنبه، ۱۰ آذر ۱۳۹۹ - ۱۷:۰۹ KHNA88025

خرابی آسفالت و آبگرفتگی برخی‌از مناطق شهری و روستایی عبور و مرور سواره و پیاده را با دشواری همراه نموده و شروع بارندگی‌ها بخش زیادی‌از گزارش‌های ارسالی از سوی شهروندان را به این‌موضوع اختصاص می‌دهد.
اگرچه آبگرفتگی به مسائل متعددی همچون تکنیک ساماندهی معابر، ساماندهی آب‌ها، شبکه فاضلاب و تاسیسات و حفظ محیط زیست شهری وابسته است، اما نوک پیکان این‌انتقادات عموماً به سوی مدیریت شهری بوده،‌ چرا که برخی معتقدند شهرداری باید برای رفع این‌مشکل اقداماتی موثرتر انجام دهد.


موضوع : آسفالت، ویدئو
http://khna.ir/88025