خمام - نخستین تولد ثبت شده در سال 1394
در بخش خمام ؛

نخستین تولد ثبت شده در سال 1394

اولین سند ولادت تنظیم شده در اداره ثبت احوال بخش خمام در مورخ 5 فروردین ثبت شد.

پنج شنبه، ۶ فروردین ۱۳۹۴ - ۱۳:۰۱ KHNA27668

اولین سند ولادت تنظیم شده در اداره ثبت احوال بخش خمام در مورخ 5 فروردین ثبت شد.
محمد زادمقدم خمامی اولین نوزاد متولد شده در بخش خمام است که سند تولد وی در مورخ 5 فروردین 1394 به ثبت رسیده است.
این نوزاد در مورخ 2 فروردین متولد شده است.


موضوع : ثبت احوال
منبع : روابط عمومی ثبت احوال خمام
http://khna.ir/27668

دیدگاه شما چیست ؟!