خمام - شهر چوکام

شهر چوکام

روستای بالامحله چوکام با اجرای تقسیمات کشوری و شهرستان‌شدن خمام به شهر چوکام تبدیل شده است.

سه شنبه، ۲۰ آبان ۱۳۹۹ - ۱۰:۰۸ KHNA87782

روستای بالامحله چوکام با اجرای تقسیمات کشوری و شهرستان‌شدن خمام به شهر چوکام تبدیل شده است.


موضوع : شهرها، دانشنامه
http://khna.ir/87782