خمام - شهر خمام

شهر خمام

شهر خمام در بخش مرکزی شهرستان خمام واقع شده و ۲۰۸۹۷ نفر جمعیت بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵ دارد.

سه شنبه، ۲۰ آبان ۱۳۹۹ - ۱۰:۰۸ KHNA87781

شهر خمام در بخش مرکزی شهرستان خمام واقع شده و ۲۰۸۹۷ نفر جمعیت بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵ دارد.


موضوع : شهرها، دانشنامه
http://khna.ir/87781