خمام - روستای گورابجیر صحرا

روستای گورابجیر صحرا

روستای گورابجیر صحرا در دهستان چاپارخانه از بخش مرکزی شهرستان خمام واقع شده است.

چهارشنبه، ۲۱ آبان ۱۳۹۹ - ۱۲:۰۸ KHNA87824

روستای گورابجیر صحرا در دهستان چاپارخانه از بخش مرکزی شهرستان خمام واقع شده است.


موضوع : روستاها، دانشنامه
http://khna.ir/87824