خمام - روستای لـله‌کا

روستای لـله‌کا

روستای لـله‌کا در دهستان فرشکی از بخش چوکام شهرستان خمام واقع شده است.

چهارشنبه، ۲۱ آبان ۱۳۹۹ - ۱۸:۰۸ KHNA87841

روستای لـله‌کا در دهستان فرشکی از بخش چوکام شهرستان خمام واقع شده است.


موضوع : روستاها، دانشنامه
http://khna.ir/87841