خمام - روستای فرشکی

روستای فرشکی

روستای فرشکی در دهستان فرشکی از بخش چوکام شهرستان خمام واقع شده است.

چهارشنبه، ۲۱ آبان ۱۳۹۹ - ۱۸:۰۸ KHNA87836

روستای فرشکی در دهستان فرشکی از بخش چوکام شهرستان خمام واقع شده است.


موضوع : روستاها، دانشنامه
http://khna.ir/87836