خمام - روستای خواچکین

روستای خواچکین

روستای خواچکین در دهستان اشکیک از بخش چوکام شهرستان خمام واقع شده است.

چهارشنبه، ۲۱ آبان ۱۳۹۹ - ۱۸:۰۸ KHNA87832

روستای خواچکین در دهستان اشکیک از بخش چوکام شهرستان خمام واقع شده است.


موضوع : روستاها، دانشنامه
http://khna.ir/87832