خمام - روستای جیرسر باقرخاله

روستای جیرسر باقرخاله

روستای جیرسر باقرخاله در دهستان فرشکی از بخش چوکام شهرستان خمام واقع شده است.

چهارشنبه، ۲۱ آبان ۱۳۹۹ - ۱۸:۰۸ KHNA87837

روستای جیرسر باقرخاله در دهستان فرشکی از بخش چوکام شهرستان خمام واقع شده است.


موضوع : روستاها، دانشنامه
http://khna.ir/87837