خمام - روستای بیجرودکل

روستای بیجرودکل

روستای بیجرودکل در دهستان فرشکی از بخش چوکام شهرستان خمام واقع شده است.

چهارشنبه، ۲۱ آبان ۱۳۹۹ - ۱۸:۰۸ KHNA87839

روستای بیجرودکل در دهستان فرشکی از بخش چوکام شهرستان خمام واقع شده است.


موضوع : روستاها، دانشنامه
http://khna.ir/87839