خمام - دهستان اشکیک

دهستان اشکیک

دهستان اشکیک در بخش چوکام شهرستان خمام واقع شده است.

سه شنبه، ۲۰ آبان ۱۳۹۹ - ۱۰:۰۸ KHNA87787

دهستان اشکیک در بخش چوکام شهرستان خمام واقع شده است.


موضوع : دهستان‌ها، دانشنامه
http://khna.ir/87787