شماره‌های اضطراری


 • اداره‌ی برق : ۳۴۴۲۲۵۱۱ / ۱۲۱
 • اداره‌ی آب : ۳۴۴۲۲۹۲۷ / ۱۲۲
 • اداره آبیاری : ۳۴۴۲۲۳۳۲
 • اداره‌ی گاز : ۱۹۴ / ۳۴۴۲۳۳۳۰
 • اداره‌ی مخابرات : ۱۱۷
 • خدمات شهری : ۳۴۴۲۳۲۱۱
 • واحد تاکسیرانی : ۱۳۳
 • اورژانس : ۱۱۵
 • آتش‌نشانی : ۱۲۵
 • پلیس : ۱۱۰
 • پلیس راه : ۱۲۰
 • اورژانس بهزیستی : ۱۲۳
 • کتابخانه : ۳۴۴۲۰۹۸۸
 • تعزیرات : ۱۲۴
 • دادگستری : ۱۲۹