آرشیو : کمیته تطبیق


به‌دلیل مغایرت با قانون؛

مصوبه انتخاب سرپرست شهرداری خمام از سوی کمیته تطبیق رد شد

آنگونه که از شواهد امر پیداست، مصوبه انتخاب سرپرست به‌دلیل مغایرت با قانون از سوی کمیته تطبیق رد شده و شورا باید مجدداً تشریفات قانونی انتخاب سرپرست شهرداری را طی نماید.