آرشیو : مشاوران شورا


با برگزاری جلسه انتخابات هیات رئیسه ؛

ریاست شورای بالامحله چوکام به ابراهیمی رسید

محمدرضا ابراهیمی در جلسه عادی شورای اسلامی روستای بالامحله چوکام با ۳ رأی موافق به‌عنوان رییس جدید در دومین‌سال از فعالیت شورای ششم انتخاب شد.

در اولین جلسه‌ی مجمع مشاوران ؛

مشاوران شورای اسلامی شهر خمام در کمیته‌های مطروحه ساماندهی شدند

اولین جلسه‌ با مشاوران این شورا با حضور 24 مشاور میهمان برگزار شد.