آرشیو : دامداری


در ۲ گروه گاوهای نر ۲ الی ۴ سال و ۴ سال به بالا ؛

کسب مقام سوم دامداران خمامی در جشنواره گاو بومی استان گیلان

دام‌های برگزیده اول، دوم و سوم در گروه ماده به ترتیب از شهرهای تالش، شفت و انزلی، در گروه گاوهای نر ۲ الی ۴ سال به ترتیب از شهرهای کوچصفهان، رشت و خمام و در گروه ۴ سال به بالا به ترتیب از شهرهای سیاهکل، لشت نشاء و خمام بودند.