آرشیو : اولیا و مربیان


برگزاری جلسه‌ی انجمن اولیاء و مربیان در دبیرستان الزهرا (س) خمام

جلسه‌ی انجمن اولیاء و مربیان به مناسبت هفته‌ی پیوند اولیاء و مربیان در نمازخانه‌ی دبیرستان فنی و بازرگانی الزهرا (س) برگزار گردید.