شماره‌های اضطراریاداره‌ی برق 34422511
اداره‌ی آب 34422927
اداره‌ی گاز 194 / 34423330
اداره‌ی مخابرات 117
خدمات شهری 34423211
اورژانس 115
آتش نشانی 125
پلیس 110
تعزیرات 124