برچسب : معین فرس‌دوست


معین فرس‌دوست: در هر عرصه‌ای باید رقابت وجود داشته باشد

اگر شهرداری خمام آموزش فوتبال دارد، نباید گروه‌های دیگر آموزش فوتبال را در تنگنا قرار داد …