خمام - زنگ مهر و مقاومت در مدارس خمام نواخته شد
همزمان با سراسر کشور ؛

زنگ مهر و مقاومت در مدارس خمام نواخته شد

زنگ مهر و مقاومت در اولین روز از فصل پاییز همزمان با سراسر کشور در مدرسه مهرک فرجی و دیگر مدارس بخش خمام نواخته شد.

یکشنبه، ۱ مهر ۱۳۹۷ - ۱۵:۰۷ KHNA75270


موضوع : اولیا و مربیان، دانش آموزان، مدارس
تصویر : معین قیامی
http://khna.ir/75270